OVER FORUM TOEKOMST

Wij proberen om allemaal te helpen!

Abdulkader Jelou
Voorzitter

Ayham Najem
Sercretaris

Ibrahim Bitar
Penningmeester

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • Het bijdragen aan de integratie van allochtonen die hulp en ondersteuning nodig hebben om in de Nederlandse samenleving te kunnen integreren en het bevorderen van de toegang van allochtonen tot de Nederlandse arbeidsmarkt;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van meerdere projecten, betreffende:

  • Culturele projecten, onder andere op het gebied van reizen en scholing, waaronder het leren van talen en het opzetten van een bibliotheek;
  • Sociale projecten, onder andere betreffende begeleiding bij de toegang tot de arbeidsmarkt, hulp bij uitvaart, hulp bij het oprichten van een voetbalclub;
  • Innovatieprojecten (ideeënmarkt).

U kunt meer over de diensten Hier lezen.

Samenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, hierna te noemen: bestuurders. Het aantal bestuurders wordt met inachtneming van de het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld met algemene stemmen.

De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuurders ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enige overblijvende bestuurder niettemin een wettig bestuur.

Beloningsbeleid

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

  • Subsidies, donaties en schenkingen;
  • Verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;
  • Vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;
  • Alle andere verkrijgingen en baten.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

U kunt hier de Beleidsplan ook zien:
Beleidsplan

Binnenkort, komt hier het hele verhaal achter Forum Toekomst.

Sociale bijeenkomst voor alle allochtonen betreffende elkaar helpen en meer kansen bieden, waardoor ze gemakkelijk integreren geworden met de gemeenschap.