OVER FORUM TOEKOMST

Wij proberen om allemaal te helpen!

Abdulkader Jelou
Voorzitter

Ayham Najem
Sercretaris

Ibrahim Bitar
Penningmeester

Stichting Forum Toekomst is aangewezen als ANBI

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • Het bijdragen aan de integratie van allochtonen die hulp en ondersteuning nodig hebben om in de Nederlandse samenleving te kunnen integreren en het bevorderen van de toegang van allochtonen tot de Nederlandse arbeidsmarkt;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van meerdere projecten, betreffende:

 • Culturele projecten, onder andere op het gebied van reizen en scholing, waaronder het leren van talen en het opzetten van een bibliotheek;
 • Sociale projecten, onder andere betreffende begeleiding bij de toegang tot de arbeidsmarkt, hulp bij uitvaart, hulp bij het oprichten van een voetbalclub;
 • Innovatieprojecten (ideeënmarkt).

U kunt meer over de diensten Hier lezen.

Samenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, hierna te noemen: bestuurders. Het aantal bestuurders wordt met inachtneming van de het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld met algemene stemmen.

De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuurders ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enige overblijvende bestuurder niettemin een wettig bestuur.

Beloningsbeleid

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 • Subsidies, donaties en schenkingen;
 • Verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;
 • Vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;
 • Alle andere verkrijgingen en baten.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

De stichting accepteert donaties alleen via bankoverschrijving binnen Nederland

Periodieke Gift

 • Wat is een periodieke gift/schenking?
  Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar.

 

 • Wat zijn de voordelen voor mij?
  Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk vastgelegd zijn als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.
  Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:
  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen; of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.
  Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Wanneer u een overeenkomst aangaat, krijgt u tot maximaal 43% van uw gift terug. Het bedrag dat u ontvangt van de Belastingdienst hangt af van de hoogte van uw gift en inkomen. Voor belastbare inkomens boven €68.500 daalt het aftrekpercentage de komende jaren van 43% (in 2021) naar 37,05% in 2023. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de https://www.anbigift.nl/nsgk/index.php#start

 

 • Voorbeeld 1: giften op basis van een overeenkomst (periodiek)
  Ahmed wil €20 per maand (€240 per jaar) geven aan zijn favoriete goede doel: Forum Toekomst.
  Zijn jaarlijkse inkomen (met zijn partner) bedraagt tussen €18.000 en €68.500. Zijn belastingvoordeel dat hij van de belastingdienst terug krijgt, is dan €89. De gift kost hem daardoor netto €151.

 

 • Voorbeeld 2: giften op basis van een overeenkomst (periodiek)
  Ahmed wil €20 per maand (€240 per jaar) geven aan zijn favoriete goede doel: Forum Toekomst.
  Zijn jaarlijkse inkomen (met zijn partner) bedraagt €70.000. Zijn belastingvoordeel dat hij van de belastingdienst terug krijgt, is dan €96. De gift kost hem daardoor netto €144.

 

 • Aan welke voorwaarden moet een periodieke schenking voldoen?
  Ahmed wil €20 per maand (€240 per jaar) geven aan zijn favoriete goede doel: Forum Toekomst.
  Zijn jaarlijkse inkomen (met zijn partner) bedraagt €70.000. Zijn belastingvoordeel dat hij van de belastingdienst terug krijgt, is dan €96. De gift kost hem daardoor netto €144.
  1. Uw schenking gaat naar een goed doel met ANBI-status. Het Oogfonds heeft een ANBI-status.
  2. Uw gift is schriftelijk vastgelegd in een Overeenkomst Periodiek Schenken. Donaties die u vóór de ingangsdatum van de overeenkomst deed, rekent de Belastingdienst niet mee.
  3. U doneert minimaal 5 jaar.
  4. U geeft elk jaar hetzelfde bedrag.

 

 • Een periodieke schenkingsovereenkomst is eenvoudig te regelen in 3 stappen:
  1. Download de ‘Overeenkomst Periodiek Schenken’ (pdf)
  2. Vul het formulier in en stuur deze naar:
   Forum Toekomst
   Meester D.U. Stikkerlaan 4
   9671 BZ Winschoten
  3. U ontvangt van ons een exemplaar retour

 

U kunt hier de Beleidsplan ook zien:
Beleidsplan

Binnenkort, komt hier het hele verhaal achter Forum Toekomst.

Sociale bijeenkomst voor alle allochtonen betreffende elkaar helpen en meer kansen bieden, waardoor ze gemakkelijk integreren geworden met de gemeenschap.